IndexNieuwsHet BedrijfExport / HandelHengsten Ter DekkingHengsten Bij DerdenVerkoopTe huurLinksContactBeroepsprocedure Firo

  
 

Geplande toespraak ledenvergadering Bommelerwaard 17-04-2015 door dhr. J. Jansma:
(deze is niet gehouden in verband met chaotisch verloop van de vergadering)

 

Dames en heren, 

Zoals U weet ben ik op de vorige vergadering door U aangewezen om te proberen een nieuw bestuur te vormen voor onze vereniging.
Ik ben daar direct mee aan de slag gegaan en wil U daarvan nu in een kort verslag mijn bevindingen mededelen.

De problemen zijn ontstaan in het vorige bestuur. Men heeft daar het persoonlijke niet van het zakeliijke weten te scheiden.Dat resulteerde in het aftreden van de vorige voorzitter.Vervolgens heeft men tot tweemaal toe iemand aangezocht om het voorzitterschap op zich te nemen.Beide personen hebben uiteindelijk afgehaakt. Vervolgens heeft ook de secretaris tussentijds ontslag genomen mede om dezelfde reden.

Uitgaande van het verzoek van de vergadering heb ik een groot aantal gesprekken gevoerd met kandidaat-bestuurders. Zij zijn allen door mij benaderd. Niemand heeft zich zelf spontaan gemeld.

Uitgaande van het totaal van deze gesprekken heb ik de analyse gemaakt, dat een lijmpoging geen zin had. Door de achterliggende problemen heb ik geconstateerd, dat er een volledig nieuw bestuur moest komen.

De aspirant-leden moeten vrijstaan van het vorige bestuur en daar niet hebben gefunctioneerd,zodat de oude problemen niet terug zouden keren. Bovendien zou het verstandig zijn om ook de jongere leden naar de bestuurslaag te trekken.

Naar aanleiding van het bovenstaande doe ik het voorstel om de volgende personen te benoemen c.q. te kiezen:

Jan Jansma, voorzitter(benoemen)
Ella Dijkhof – van de Werken
Rita Vos – Oomen
Anne van Loon
Willeke Termeer.

Na verkiezing en benoemen worden de functies bekend gemaakt.
Tijdens mijn onderzoek naar beschikbaarheid en benoembaarheid hebben zich een aantal dingen voorgedaan, die ik U nog wil mededelen:

1.     Er is door een lid uit de Bommelerwaard gevraagd aan het stamboekkantoor of een splitsing van deze fokvereniging mogelijk was. Door de voorzitter van het stamboek is daarop kort en bondig gesteld, dat men daar niet aan mee wilde werken. Volgens de voorzitter was dat ook niet door een van de leden van het hoofdbestuur gezegd.(COPIE VAN DEZE BRIEF KAN WORDEN VOORGELEZEN).

2.     Er zijn door een lid 2 anonieme brieven aan mij gestuurd. Deze brieven waren inhoudelijk ongeveer hetzelfde. De handschriften waren identiek.

3.     Op de convocatie voor deze vergadering was gesteld, dat kandidaten zich nog tot vrijdag 10 april 2015 om 12.00 uur konden melden(schriftelijk en voorzien van 3 handtekeningen).Ook daar heeft men geen gebruik van gemaakt. Men heeft dus alle gelegenheid gehad om zich als bestuurslid aan te melden.

4.     Door de heren G. Dijkhof en G. van Mourik is in een gesprek met mij aangegeven, dat zij het niet met de gang van zaken eens waren en dat zij het.  bestuur zouden zijn.

Aan de hand hiervan is namens mij contact opgenomen met mevr.Mr S.Scheiberlich, notaris en ontwerpster van zowel de statuten van het NSPS als van de fokvereniging Bommelerwaard.

Het antwoord van Mr Scheiberlich is, dat de fokvereniging sinds 30 januari 2015 in wezen geen bestuur meer had en dat  bij de fokvereniging praktische problemen zullen ontstaan, zoals bijvoorbeeld dat er formeel niet over de bankrekening beschikt kan worden simpelweg omdat niemand die bevoegdheid formeel heeft.Worden er toch betalingen gedaan, dan is het de vraag of deze rechtmatig zijn.In dergelijke vraagstukken moet je niet verzeild gaan raken.

Verder zal het organiseren van de premiekeuring spaak lopen;het niet zo,dat hiervoor bijvoorbeeld een commissie kan worden aangesteld. Commissies binnen de fokvereniging worden benoemd door het bestuur(art. 16 van de statuten) en omdat er geen  bestuur is,is die mogelijkheid er ook niet.

Verder deelt Mr Scheiberlich mede, dat op deze vergadering enkel gestemd kan worden over de leden, die op de uitnodigingsbrief voor de vergadering staan. Toevoegingen daaraan zijn niet toegestaan.

Verder schrijft zij: ”Hopelijk is  men vrijdag zo wijs en volwassen om de juiste beslissingen te nemen.”
Ik kan U verzekeren, dat de voorgestelde bestuursleden allen in het belang van de vereniging en zijn leden zullen werken.
Ik spreek het vertrouwen uit,dat U bij Uw beslissingen het belang van de vereniging zult vooropstellen en niet Uw eigen belang en dus wijs zult beslissen.

 

“Commentaar”:

De op vrijdag 17 april gehouden vergadering is zeer chaotisch verlopen. Echte leiding was er niet.
De in de vergadering van 30 januari 2015 afgetreden bestuursleden hadden statutair gezien geen recht van optreden.
Men beweerde wel, dat er wel 5 gegadigden voor voorzitter waren, maar er heeft er zich niet een gemeld daarvoor.
Sterker nog nadat de heer Termeer was afgetreden als voorzitter zijn er nog 2 personen benaderd voor de functie van voorzitter, maar die hebben beide geweigerd.

Bovendien zijn er leden toegetreden kort voor de vergadering die zich waarschijnlijk alleen om te stemmen hebben gemeld op verzoek van (een van de)3 leden.
Deze vergadering is puur gemanipuleerd. Zulk soort zaken moeten in de toekomst worden voorkomen.
Ik zal daartoe een voorstel indienen bij het Hoofdbestuur van het NSPS.
Schandalig hoe die vergadering is verlopen. Dit was een vereniging onwaardig.
Maar ja, er zijn nu eenmaal mensen, die geen afscheid kunnen nemen van het pluche en hun eigen belang dienen boven dat van het stamboek.